UI界面能用变量吗?

"ui";
ui.layout(
<vertical padding="16">
<text textSize="16sp" textColor="black" text="用户名"/>
<input id="shijian" text="BBB"/>
<button id="ok" text="开始"/>
<button id="stop" text="停止"/>
</vertical>
);

<input id="shijian" text="BBB"/> 这个代码的BBB可以设置成变量吗 ?

开发者

在3.1.1Alpha6以后可以:
var content = "BBB"
<input id="shijian" text="{{content}}"/>

@admin 3.1版本什么时候发布

@naishi 已经发布了 到 酷安 下载吧

开发者

@naishi 加内测群啊 酷安的版本还不支持

@admin 不是说3.1 6支持了吗, 我怎么测试还是错误呢

变量要用

"你好啊{{变量}}!"

@皓月 "ui";
ui.layout(
<vertical padding="16">
var content = "BBB"
<button id="shijian" text="{{content}}"/>
</vertical>
);

显示报错!

"ui";
var content = "BBB";
ui.layout(
<vertical padding="16">
<button id="shijian" text="{{content}}"/>
</vertical>
);

  • 15
    帖子
  • 2685
    浏览

与 Auto.js 的连接断开,我们正在尝试重连,请耐心等待